Política de privacitat

La direcció / òrgan de Govern de Culleré i Sala S.L (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora continua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 37 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es derroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La política de Protecció de Dades de Culleré i Sala S.L descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és el responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de les dades personals:

  • Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la preudonimització, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de la protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.
  • Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb mires a garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per cada una de les finalitats específiques del tractament.
  • Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixen la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
  • Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractades de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
  • Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explicites i legitimes, i no seran tractats ulteriorment de forma incompatible amb aquestes finalitats.
  • Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
  • Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables per que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes en respecte als fins per el que es tracten.
  • Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.
  • Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.
  • Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament dels mateixos. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convincentment format i informat sobre les seves obligacions en relació al compliment de la normativa de protecció de dades.

La política de protecció de dades de Culleré i Sala S.L és comunicada a tot el personal responsable del tractament i posada a disposició de tots les parts interessades.

En la seva conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de Culleré i Sala S.L, tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.